ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СЛОВО НА ВЯРА

            ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО ХРИСТОВО

                  

Статии

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ЖИВЕЕМ ПО ПЛЪТ

 

В Църквата на последното време дяволът е успял да прокара една заблуда, чрез която обърква  мисленето на вярващите и съответно - тяхната вяра. Схващането за грешната природа или стария човек е, че когато се новородим, ние трябва да се борим срещу стария човек, т. е. имаме две природи – стара и нова - и това е голямата заблуда, която съм чувал да се коментира между много вярващи, дори да се проповядва от амвоните. Лъжливото твърдение, което се проповядва, е:

Когато Адам сгреши, цялата природа беше поразена. Човекът прие Христос. Той беше само простен и прие нова природа, за да се бори против старата.

 

 Това ли е най-доброто, което Бог можа да направи?

Ако приемем, че имаме грешна плът след новораждането, то тя трябва да отиде в ада. Но какво става с човека? Къде отива той?

Според конкордансите думата “плът” се определя като “човешко естество, човешка натура”.

1 Тимотей 3:16: “Този, който се яви в плът, доказан чрез Духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава.”

Исус Христос живя на Земята в човешко тяло. Йоан 1:14: “И Словото стана плът, и живя между нас, и видяхме Славата Му, слава като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина.”

Йоан 10:30: “Аз и Отец едно сме.”

Йоан 14:9: “ Който е видял Мене, видял е Отца.”

Лука 19:10: “Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.”

Евреи 2:17: “…да прилича във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник…”

Евреи 4:15: “…Който е бил във всичко изкушен като нас, без да се открие у Него грях.”

Римляни 1:3: “… Който по плът се роди от Давидовото потомство.”

Ефесяни 2:15:    „...като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона със заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си един нов човек, и така да установи мир.”

Евреи 5:7: “… в дните на плътта Си…”

Евреи 10:20: “…по новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т. е. плътта Си“

Тези стихове, които са напълно достатъчни за всеки вярващ човек, доказват, че Исус Христос няма грешна природа, в плътта Си. Той се роди от човешката плът на Дева Мария. Той умря като Човек в Своето човешко тяло за греховете на всички хора.

Плътта на Исус Христос е една и съща, както плътта на всички хора. Нека да видим и да помислим:  дали плътта принадлежи на човека, или на грешната природа?

Поради грешно разбиране, че грехът е в плътта, хора са се биели с бичове, разпъвали са се на кръст, висели са на куки и т. н., за да унищожат греха в плътта и да докажат своята верност и любов към Бога. Днес съвременното християнство използува плътта като оправдание, че не може да спре да греши, защото живее в плът, която е грешна...

Дали това е така или е една от поредните лъжи на дявола?

В Римляни 4:1 не се дискутира грешната природа на Аврам. Според Библията всички човеци са оправдани чрез вяра, а не чрез дела. Плътта на Аврам не можа да впечатли Бога, а неговата вяра. В Галатяни 4:23 не се говори за грешна природа, а за обещание (вж. Галатяни 2:20 и 2 Коринтяни 5:7). Човекът в Христа (Помазания) е ново създание - старото е преминало, всичко е станало ново. Павел забрави ли нещо, като каза, че старото е преминало? Ако нашата грешна плът е източник на нашите проблеми, тогава какво е преминало? Как ще се очистя от неправдата, ако имам грешна природа (вж. 1Йоан 1:9).

Грехът беше инцидент в Божия план. Ние сме повече съзнателни за греха, отколкото за Христа (вж.  Римляни 6:11). Когато Адам вкуси забранения плод, той стана независим от Сина. Бог искаше точно обратното. Но Адам се отдели от Бога, и всеки, който се  отдели от Бога, няма да устои на Сатана. Проблемата с греха идва от Сатана, който ни кара да живеем независими от Бога. Това много от нас не го разбират, поради което не можем да бъдем победители.

Да сме в плътта, значи да живеем живот, независим от Бога. Плътта е изразител на действие, продиктувано от нашето лично решение.

Една голяма заблуда, която много християни са приели, е че не всичко идва от Сатана, а от човека. Но ние трябва да знаем, че човекът не е източник на живот, а само отражател.

Матея 6:24 не пише за трети господар. Не може да си независим, когато ти правиш “СВОЙТЕ” си неща -  ти изпълняваш волята на Сатана - така той излъга Ангелите, че ще им даде независимост. Така лъже и човека. Такава “НЕЗАВИСИМОСТ” е лъжа, и тя фактически никъде не съществува.

Кой накара Ева да съгреши? Нейната природа или Сатана? Бог я беше направил съвършена, тя нямаше грешна природа.

В Лука 9:51-55 не се казва, че учениците на Исус Христос  действуват по плът. Сам човек не може да върши волята на Бога, а само чрез Сина (вж. Лука 9:23 и Матея 26:41).

Павел никъде не казва, че плътта е грешна и източник на грехове, а че е слаба.

Грях и праведност идват, когато се доверим на друга сила. Ти не можеш да сaи праведен от самосебе си, а като се довериш на Бога, и обратно - не можеш да си грешен от самосебе си, а като се довериш на Сатана. Виждаме, че основата на решенията , които определят нашия живот, е нашата ВЯРА.

 На кого вярваш? Кой ти говори? Познаваш ли този, който ти говори?

Законът ни помага да видим нуждата от Христа (вж. Римляни 8:3 и Галатяни 3:24). В Римляни 8:8 Павел казва, че чрез човешката природа не можем да угодим на Бога - защото е слаба, а не защото е грешна. Бог работи въз основа на нашия избор (вж. Второзаконие 30:19 и Исая 1:19-20). Исус като дете се учеше да избира доброто и да отхвърля лошото (вж. Исая 7:14-15). Да живееш по плът е начин на живот, който ти избираш, а не е доказателство за грешна природа. Да живееш по Дух, значи да си воден от Святия Дух, който ти си избрал за твой водач. Това е начин на живот, а не природна даденост. Плътта значи независим начин на живот от Бога или грешен избор. Много християни вярват, че тяхната грешна природа е източник на греха, и Сатана остава в сянка, защото неговите демони са успели по някакъв начин да убедят хората да вярват неправилно.

Плътта е синоним на човека. Човекът няма плът - той е плът. Плътта е човешката природа, тя не се е променила при новораждането и тя не е грешна. Исус Христос каза на Никодим: “Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” (вж. Йоан 3:6).

Исая 40:5 – всяка плът ще види славата на Бога.

Исая 66:23 – всяка плът ще се покланя! Ще приеме ли Бог нещо, което е грешно, да Му се покланя?

Йоил 2:28 – казва, че ще излее Духа си над всяка плът! Какво ще прави Духът в грешна плът?!

Римляни 13:14 – говори за обличане с Господа, т. е. нашият ум да бъде обсебен от Божието Слово, и с нашата воля да Го изпълняваме.

1 Коринтяни 1- 29 – плътта не трябва да се хвали пред Бога, защото хвалата е за Духа.

2 Коринтяни 10:3 – ние не трябва да действуваме като човешки същества, а като нови духове - това е основното откровение в Новия Завет. Нашият живот е вече мотивиран от Святия Дух, а не от обстоятелствата.

Галатяни 5:13 – ние можем да имаме свобода само ако доброволно служим на Бога. Няма свобода без закон, което значи, че законът не е отпаднал, но чрез Духа на Бога за нас е лесно да го изпълним, например: не лъжи, не кради и т. н., само ако сме покорни изцяло на Духа.

1 Петрово 4:1,2 – “…понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, че пострадалият по плът се е откъснал от греха, за да живеете през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля.”

1.      Живеем  в плът като другите.

2.      Можем като християни да живеем като другите и да позволим да бъдеме мотивирани от Сатана.

3.      Плътта не е грешна, но може да върши грях, когато има лош господар. Човекът е като луната - той отразява било от Бога и Неговата Слава, било от  противника на Бога. Също така може да бъде като пълен резервоар, от който можеш да вземеш само онова, което е вътре в него.

4.      Плътта не е източник на зло, а само основа за атака.

5.      Християните не са изкушавани, защото имат грешна природа, а защото не са се научили да различават гласа на Бога от гласа на Сатана. За това ние трябва да отделиме време, да положим усилие; ако ли не - ще продължим в пътя на лъжата и заблудата.

6.      Този сайт се стреми да насочи вниманието на вярващите към лъжите и плановете на Сатана, за да се научим да се съпротивляваме и отблъскваме атаките на врага. Нашата плът не е врагът, а дяволът - така казва нашият Бог Всемогъщ, и ние трябва да Му повярваме, защото Той не лъже. Нека да  бъдем  по-чувствителни към Неговия глас и да Му служим с любов.

АМИН